KPG型急停开关

KPG型急停开关

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

主要功能

KPG3型系列急停开关是PROMOS系统中的主要产品,它在紧急情况下可以对设备(如电机)进行停机和闭锁,保证人身和设备的安全。


常用的急停开关有两种类型:

        KPG3型急停开关:通常用在工作面沿线。

        KPG3C型急停开关:带拉线功能的急停开关,通常用在皮带沿线。

电气参数

               型号 
类别

KPG3

KPG3C

工作电压 DC

8~12V

8~12V

工作电流

12mA

15mA